Kestävä perintö – kestävä tulevaisuus

Me Vieserillä kehitämme jatkuvasti tuotteitamme tarjotaksemme parhaita ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Toimintaamme ohjaavat arvomme ja vastuullisuus on osa yrityskulttuuriamme.

Arvoihin perustuvaa vastuullisuutta

Vieserillä vastuullisuus tarkoittaa sitoutumista pitkän tähtäimen tavoitteisiin ja läpinäkyviin käytäntöihin kaikilla liiketoiminnan tasoilla. Vastuullisuus ja kannattavuus kulkevat käsikädessä päätöksenteossamme. Vieserillä vastuullista liiketoimintaa ohjaavat arvomme Caring, Collaborative, Pioneering ja Dedicated. Vieserillä uskomme, että vastuullinen liiketoiminta luo menestystä pitkällä tähtäimellä. Tavoitteenamme on vähentää ympäristöjalanjälkeämme ja kasvattaa hiilikädenjälkeämme toiminnallamme ja tuotteillamme.

Vieserin vastuullisuusraportti 2023 on julkaistu

Ensimmäisestä vastuullisuusraportistamme löytyy katsaus viime aikaisiin vastuullisuustimenpiteisiimme, kaksoisolennaisuusanalyysiimme ja tuleviin toimenpiteisiimme.

Lataa raportti tästä

Viesti toimistusjohtajaltamme

 

Rakennusalan päästöt aiheuttavat maailmanlaajuisista kasvihuonepäästöistä kolmanneksen, mikä johtuu pääasiassa rakentamisen aikaisesta materiaalien käytöstä ja energiankäytöstä. Tässä valossa Vieserin jopa 60 vuotta kestävillä lattiakaivoratkaisuilla on merkittävä rooli kestävän rakentamisen edistämisessä ja Pitkäikäiset sekä laadukkaat ratkaisumme ovatkin merkittävin vastuullisen liiketoiminnan panoksemme. Kestävät tuotteet eivät kuitenkaan yksistään riitä, mistä syystä vastuullisuus on vuodesta 2020 ollut yksi keskeisimmistä strategisista painopisteistämme. Nyt olemme luoneet liiketoimintaamme selkeän vastuullisuustiekartan, jonka avulla tavoittelemme nettonollaa vuoteen 2035 mennessä.

Annika Jyllilä-Vertigans

”Pitkäikäiset sekä laadukkaat ratkaisumme ovat merkittävin vastuullisen liiketoiminnan panoksemme.”

Vieserin vastuullisuusmatka – keskeisimmät toimenpiteet ja avainluvut

Vieserillä vastuullisuudesta vastaavat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Toimitusjohtajalla on ensisijainen vastuu vastuullisuusstrategiamme edistämisestä ja sen onnistuneesta toimeenpanosta. Vieserin hallitus hyväksyy vastuullisuustavoitteemme, vastuullisuustiekarttamme ja vastuullisuuteen liittyvät mittaristot. Vieserin lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteiden asetannassa vastuullisuus on yksi avainmittareista. Lisäksi johtoryhmämme huomioi vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet osana laajempaa liiketoiminta-arviointia.

 

Vieserin kaksoisolennaisuusanalyysi toteutettiin vuonna 2023

Vuonna 2023 Vieser toteutti kaksoisolennaisuusanalyysin, jonka avulla tunnistimme, arvioimme ja priorisoimme liiketoimintamme vastuullisuusvaikutukset, riskit ja mahdollisuudet. Kaksoisolennaisuusanalyysissä huomioitiin koko arvoketju, mukaan lukien sisäiset ja ulkoiset toiminnot. Analyysin tuloksena tunnistimme kuusi olennaista vastuullisuusteemaa: ilmastonmuutos, raaka-aineiden käyttö ja kiertotalous, henkilöstö, arvoketjun työntekijät, kuluttajat ja loppukäyttäjät, sekä hyvä hallintotapa. Nämä vastuullisuusteemat ohjaavat Vieserin vastuullisuustoimenpiteitä ja -raportointia tulevaisuudessa.

Kaksoisolennaisuusanalyysin tuloksena tunnistimme kuusi olennaista vastuullisuusteemaa: ilmastonmuutos, raaka-aineiden käyttö ja kiertotalous, henkilöstö, arvoketjun työntekijät, kuluttajat ja loppukäyttäjät, sekä hyvä hallintotapa.

Kasvihuonekaasupäästöt – Scope 1, 2 ja 3

Vieserin hiilijalanjälki vuonna 2023 oli 580 kgCO2e. Luku sisältää Scope 1- ja 2 -luokkien päästöt kokonaisuudessaan ja Scope 3-luokan päästöistä kategoriat 1, 4, 6, 7 ja 9. Scope 1- ja 2 -luokkien päästöt olivat 37kgCOe (8%) ja Scope 3 -luokan päästöt 507 kgCO2e (92%). Scope 3 -luokassa ostettujen tavaroiden ja palveluiden kategoria (1) oli suurin päästölähde, 507kgCO2e. Ostettujen tavaroiden ja palveluiden kategoria korostuu, sillä Vieser ei omista omaa tuotantolaitosta. Tavoitteenamme on parantaa hiilijalanjälkilaskennan datan laatua ja sisällyttää laskentaan kaikki Scope 3 -luokan päästökategoriat vuoteen 2025 mennessä, jotta voimme asettaa toiminnallemme tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet (SBTi).

Tavoitteenamme on parantaa hiilijalanjälkilaskennan datan laatua ja sisällyttää laskentaan kaikki Scope 3 -luokan päästökategoriat vuoteen 2025 mennessä

Henkilöstö on Vieserin suurin voimavara

Emoyhtiömme Paree Group tarjoaa Vieserin HR-palvelut. Paree Groupin HR-toimintojen tavoitteena on luoda työympäristö, joka asettaa etusijalle henkilöstön sitoutumisen, hyvinvoinnin ja kehittymismahdollisuudet. Myös Vieserin arvonluonnin keskiössä on työntekijöidemme hyvinvointi ja kehittymismahdollisuudet, ja nämä on huomioitu sosiaalisen vastuun tavoitteissamme.

Vieser on sitoutunut kehittämään tasa-arvoa ja edistämään monimuotoisuuta ja inkluusiota. Noudatamme systemaattisesti tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia. Vieserin työntekijöistä (31.12.2023) 56 % on naisia ja johtotehtävissä työskentelevistä 60 % on naisia. Luvut ovat merkittäviä perinteisesti miesvaltaisella rakennusalalla. Vieser on myös vuosittain aktiivisesti kerännyt palautetta työntekijöiltään, käyttäen ulkopuolista kumppania kyselyn toteuttamisessa. People Power Index -arvioinnin mukaan Vieser saavutti vuoden 2023 henkilöstökyselyssä erinomaiset tulokset, saavuttaen tuloksella 81.4 / AAA arvioinnin korkeimman tason 7.

Hallintotapa

Meillä Vieserillä vastuullisuus on yhteinen ponnistus ja lakien ja säännösten noudattaminen itseisarvo. Vuonna 2023 lanseerasimme Vieserin Code of Conduct -ohjeiston, jossa on yleiset ohjeet korruption ja häirinnän torjumiseen, sekä ympäristö- ja ihmisoikeusteemoihin. Vuoden 2023 loppuun mennessä 100 % vieseriläisistä oli suorittanut menestyksekkäästi Code of Conduct -testin. Lisäksi Vieserillä on käytössä ilmiantokanava sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Tähän mennessä tietoommme ei ole tullut Code of Conduct -ohjeistomme laiminlyöntejä, eikä ilmiantokanavalle ole kirjattu ilmoituksia.

Tulevaisuuden vastuullisuustoimet

Tulevaisuudessa Vieserin tahtotilana on sitoutua vastuulliseen liiketoimintaan yksinkertaisesti siitä syystä, että se on oikea tapa toimia. Vuodesta 2024 vastuullisuus on sisällytetty Vieserin kannustinohjelmaan, sillä se on olennainen osa päätöksentekoa. Vastuulliseen liiketoimintaan sitoutuminen edellyttää Vieseriltä myös sitoutumista vastuullisuuslakeihin ja -säännöksiin. Tavoitteenamme on myös pystyä vastaamaan rakennusalan kasvaviin vastuullisuusvaatimuksiin ja kehittyä alallamme edelläkävijäksi vastuullisuusasioissa. Tiedostamme myös, että vastuullisuusinnovaatiot, kuten kiertotaloustoimenpiteet, vaativat meiltä aktiivista yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista strategisten kumppaneiden kanssa.

Vieserin ensimmäinen vastuullisuusraportti on konkreettinen toimenpide kohti vastuullista brändinrakennustamme ja viestintäämme. Vuonna 2024 aloitamme kouluttamaan vieseriläisiä vastuullisuusviestinnän teemoihin, sekä pilotoimme CSRD-raportointia, jotta tulevaisuuden vastuullisuusraportointimme täyttää ESRS-standardit.

Vastuullisempaa rakentamista yhdessä alan toimijoiden kanssa

Vieser on Green Building Council Finlandin jäsen ja yhdessä Paree Groupin kanssa jäsenenä myös useissa muissa järjestöissä, mukaan lukien FIBS ry:ssä, Suomalaisen Työn Liitossa, Kauppakamarissa, sekä Perheyritysten liitossa. Lisäksi Vieser on yhdessä Paree Groupin kanssa sitoutunut UN Global Compact -aloitteeseen. Tavoitteenamme on osallistua aktiivisesti alan keskusteluun, laajentaa ymmärrystämme vastuullisuuteen liittyvistä teemoista, tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia ja tarjota työntekijöillemme mahdollisuuksia kouluttautua.

EPD-ympäristöseloste Vieserin neljälle tuoteryhmälle

Vieserin ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu

Ota yhteyttä Ota yhteyttä