Yleiset myyntiehdot Vieser Oy

1. Johdanto

Näissä yleisissä myyntiehdoissa (”Yleiset Myyntiehdot”) myyjällä tarkoitetaan Vieser Oy:tä (jäljempänä ”Myyjä”), ostajalla yhtiötä, yhteisöä tai muuta oikeushenkilöä, jonka kanssa sopimus on tehty tai jolle tilausvahvistus on osoitettu (jäljempänä ”Ostaja”) ja tuotteella tarkoitetaan myyntiin tarkoitettua tuotetta (jäljempänä ”Tuote”).

Näitä Yleisiä Myyntiehtoja sovelletaan yksinomaisesti kaikkiin Myyjän Tuotetoimituksiin, eikä mitään Yleisistä Myyntiehdoista poikkeavia ehtoja, mukaan lukien Ostajan mahdollisia omia yleisiä ehtoja, sovelleta, ellei Myyjä ole niitä kirjallisesti hyväksynyt. Yleiset Myyntiehdot ovat voimassa myös, jos Myyjä myy Tuotteita ehdoitta, tietoisena Ostajan poikkeavista ehdoista. Yleisiä Myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Tuotetoimituksiin Myyjän ja Ostajan välillä, elleivät Myyjä ja Ostaja ole kirjallisesti sopineet toisin. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.7.2016 lähtien.

2. Tuotetieto

Esitteissä ja muussa mainosmateriaalissa esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia eivätkä sido Myyjää.

3. Sopimuksen tekeminen

3.1       Tuotteen myyntiä koskeva tarjous, sitoumus tai sopimus on Myyjää sitova vasta silloin, kun Myyjä on lähettänyt sitä koskevan kirjallisen tilausvahvistuksen.

3.2       Myyjän tekemät tarjoukset ovat voimassa tarjouksissa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat Myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä Myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

4. Hintojen tarkistus

4.1       Tuotteen hinta on Myyjän kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen, mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu.

4.2       Mikäli sopimuksen solmimisen jälkeen Myyjän osto-, valmistus-, kuljetus- tai muut Tuotteeseen liittyvät kustannukset nousevat valuuttakurssien muutosten johdosta, Myyjällä on voimassaolevien sopimusten mukaisesti oikeus muuttaa hintaa vastaavasti.

4.3       Mikäli sopimuksen solmimisen jälkeen vienti- tai tuontimaksut, tullimaksut, vienti- tai tuontiverot tai vastaavanlaiset verot tai maksut nousevat, tai mikäli uusia veroja ja/tai maksuja määrätään noudatettavaksi koskien Tuotetta tai sen kuljetusta, Myyjällä on oikeus muuttaa hintaa vastaavasti.

5. Maksu

5.1       Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu osapuolten välillä, on maksuaika ja -ehto neljätoista (14) päivää netto laskun päivämäärästä. Mikäli lasku joltakin osin on määrältään virheellinen, on se virheettömältä osaltaan kuitenkin maksettava eräpäivään mennessä.

5.2       Ostajan laiminlyödessä maksuehtojen noudattamisen, Myyjällä on oikeus väliaikaisesti keskeyttää toimitukset ja vaatia myös erääntymättömien saatavien välitöntä suorittamista.

5.3       Mikäli on kohtuullista olettaa, ettei Ostaja tule täyttämään maksuvelvoitettaan, on Myyjällä koska tahansa oikeus vaatia, että Ostaja asettaa pankkitakauksen tai muun hyväksyttävän vakuuden jo toimitetun tai toimitettavan Tuotteen hinnan maksamisen vakuudeksi. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus, ellei Ostaja aseta Myyjän vaatimaa pankkitakausta tai muuta hyväksyttävää vakuutta.

5.4       Maksun viivästyessä Myyjä on oikeutettu tilausvahvistuksessa tai sopimuksessa mainittuun tai muuten sovittuun viivästyskorkoon erääntymispäivästä lähtien maksusuoritukseen saakka. Mikäli viivästyskorkoa ei ole mainittu, sovelletaan kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaa viivästyskorkoa. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Ellei Ostaja maksa erääntynyttä velkaa kahden (2) kuukauden kuluessa erääntymispäivästä, on Myyjällä oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti ja vaatia Ostajalta korvausta tästä aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista.

6. Toimitus

6.1       Ellei toisin ole sovittu osapuolten välillä tai mainittu Myyjän tilausvahvistuksessa, on toimitusehto Ex Works Myyjän varasto Kauhajoella (Incoterms 2010).

6.2       Toimitusaika on tilausvahvistuksessa mainittu päivämäärä. Myyjä pyrkii noudattamaan ilmoitettua toimitusaikaa ja ilmoittamaan Ostajalle, mikäli todellinen toimitusaika poikkeaa tilausvahvistuksesta mainitusta toimitusajasta.

6.3       Kaikkiin Tuotteen toimituksiin sovelletaan Kansainvälisen kauppakamarin julkaisemia Incoterms 2010 -ehtoja.

6.4       Mahdollisista muutoksista Tuotteen toimitukseen on sovittava kirjallisesti etukäteen osapuolten välillä.

6.5       Mikäli Myyjä havaitsee, ettei Tuotetta voida toimittaa, tai Ostaja havaitsee, ettei Ostaja voi ottaa Tuotetta vastaan tarkoitettuna toimituspäivänä, on ilmoitettava asiasta toiselle osapuolelle ilman viivästystä.

6.6       Milloin Tuotteen valmistaja tai se, jolta Myyjä Tuotteen hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja Myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Mikäli Tuotetta ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu Ostajasta tai Ostajan puolella olevasta seikasta, Ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

6.7       Mikäli viivästys ei johdu kohdassa 12 mainitusta syystä ja mikäli viivästys aiheuttaa olennaisia kustannuksia tai haittaa sille osapuolelle, joka ei vastaa viivästyksestä, on tällä osapuolella oikeus purkaa sopimus viivästyneen toimituksen osalta. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan Ostajalle toimituksen viivästymisestä aiheutuneita tappioita tai vahinkoja.

7. Omistusoikeus

Omistusoikeus Tuotteeseen siirtyy Myyjältä Ostajalle vasta, kun Myyjä on vastaanottanut kauppahinnan maksun kokonaisuudessaan, ellei erikseen ole toisin sovittu.

8. Virheettömän Tuotteen palautus

8.1       Ostajalla on oikeus omalla kustannuksellaan palauttaa virheetön Tuote kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta vain mikäli palautusoikeudesta on etukäteen sovittu kirjallisesti Myyjän kanssa. Palautettavan Tuotteen pitää olla virheetön ja ehjänä alkuperäisessä pakkauksessaan. Palautuksessa on aina ilmoitettava laskun ja lähetysluettelon päivämäärä tai numero.

8.2       Kohdan 8.1 mukaisesti tehdyn palautuksen johdosta Ostajalle hyvitetään hinta, jonka Myyjä määrää tapauskohtaisesti palautetun Tuotteen ja sen pakkauksen kunnon perusteella, kuitenkin enintään 80 % Tuotteen laskutetusta hinnasta.

8.3       Tämän kohdan 8 mukainen Tuotteiden rajoitettu palautusoikeus ei milloinkaan koske tilauksia, joihin sisältyy räätälöityjä tai erikoisvalmisteisia Tuotteita.

9. Virhevastuu

9.1       Myyjä ei vastaa siitä, että Tuote soveltuu johonkin tiettyyn tarkoitukseen, ellei Myyjä ole kirjallisesti antanut sitä koskevaa ilmoitusta.

9.2       Myyjä vastaa kahdentoista (12) kuukauden aikana toimituspäivästä ilmenevistä Tuotteen materiaali-, rakenne- tai valmistusvirheestä. Mikäli toimitetussa Tuotteessa on tällainen virhe, Myyjällä on velvollisuus, oman valintansa mukaan, omalla kustannuksellaan suorittaa Tuotteen uudelleentoimitus tai korjata virhe tai hyvittää Ostajan tuotteesta Myyjälle suorittama kauppahinta edellyttäen, että Ostaja on ilmoittanut Myyjälle virheestä kirjallisesti ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun Ostaja havaitsi virheen tai Ostajan olisi pitänyt havaita se. Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti. Takuu on voimassa sillä edellytyksellä, että Tuotetta on käytetty huolellisesti sen käyttötarkoituksen ja käyttöehtojen mukaisesti.

9.3       Takuu ei koske sellaisia Tuotteita, joiden tavanomainen kestoaika on lyhempi kuin kohdassa 9.2 mainittu takuuaika, paitsi silloin kun takuun kattama virhe tai puute ilmenee tässä kohdassa tarkoitetun Tuotteen kestoaikana.

9.4       Ostajan on heti Tuotteen vastaanottamisen jälkeen tarkastettava se ja välittömästi, kuitenkin viimeistään vastaanottopäivää seuraavana päivänä, kirjallisesti ilmoitettava Myyjälle mahdollisesta kuljetusvauriosta tai muusta havaittavissa olevasta virheestä Tuotteessa. Mikäli Ostaja ei ilmoita tällaisista virheistä Myyjälle tässä kohdassa mainitulla tavalla, Ostajalla ei ole Myyjää kohtaan oikeutta vedota ko. virheeseen. Ostajan on noudatettava Myyjän ohjeita virheellisten Tuotteiden palautusten osalta.

9.5       Mikäli Tuotteessa on havaittu virhe, sitä ei saa asentaa. Myyjä ei vastaa niistä kustannuksista tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Tuote on virheestä huolimatta asennettu.

9.6       Myyjä ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, virheellisestä varastoinnista tai käytöstä tai Ostajan tai muun loppukäyttäjän laiminlyönnistä.

10. Tuotevastuu

10.1     Myyjä vastaa toimittamansa Tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamasta henkilö- ja/tai esinevahingosta vain mikäli Myyjä on vastuussa vahingosta tuotevastuulain mukaisesti.

10.2     Myyjä vastaa henkilölle sekä kiinteälle ja irtaimelle omaisuudelle aiheutetusta vahingosta ainoastaan, mikäli voidaan näyttää Myyjän tai sen vastuulla olevan henkilön syyllistyneen tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen.

10.3     Myyjä ei milloinkaan vastaa tuotantoseisokista, saamatta jääneestä voitosta, tai mistään muusta välillisestä vahingosta sen syystä riippumatta.

10.4     Mikäli Myyjä joutuu tuotevastuuseen kolmanteen osapuoleen nähden ja Myyjä tämän tuotevastuun nojalla on velvollinen korvaamaan kohdissa 10.2 ja 10.3 mainittuja kustannuksia, on Ostaja velvollinen korvaamaan tällaiset kustannukset Myyjälle täysimääräisesti.

11. Vastuunrajoitus

11.1     Myyjä ei ole missään tilanteessa vastuussa Ostajalle välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

11.2     Myyjän kokonaisvastuu Ostajaa kohtaan on kaikissa tilanteissa rajoitettu toimitetun Tuotteen arvoon.

12. Ylivoimainen este

12.1     Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos tämän sopimuksen solmimisen jälkeen odottamattomat olosuhteet, joihin Myyjä ei voi vaikuttaa, mukaan luettuna esim. sota, liikekannallepano, mellakat tai kapinat, vallankumous, sabotaasi, luonnonkatastrofi, räjähdykset, tulipalot, boikotit, lakot, työnsulut, toimittajien tai alihankkijoiden virheelliset toimitukset, valuuttarajoitukset, vienti- tai tuontikielto, kuljetustarvikepuute, yleinen raaka-aineiden puute, konerikko, raaka-aineiden tai energialähteiden rajoitukset estävät Tuotteen tai sen osan toimittamisen. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuvasta sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

12.2     Mikäli kohdassa 12.1 tarkoitettu olosuhde jatkuu kauemmin kuin kaksi (2) kuukautta, Myyjällä on oikeus purkaa toimitusta koskeva solmittu sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Ostajalle.

13. Kaupan purkaminen

Mikäli jompikumpi osapuoli olennaisesti laiminlyö sopimuksen noudattamisen, voi toinen osapuoli kirjallisella ilmoituksella purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, ja samalla vaatia sopimusrikkomuksesta aiheutuneen välittömän vahingon korvaamista enintään toimituksen puretun osan hintaa vastaavalla määrällä.

14. Ilmoitukset

Kaikki toiselle osapuolelle tehtävät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti osapuolten ilmoittamiin sähköposti tai postiosoitteisiin.

15. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

15.1     Sopimuksiin ja näihin Yleisiin Myyntiehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

15.2     Kaikki sopimusta ja/tai näitä Yleisiä Myyntiehtoja koskevat tai niihin liittyvät, tai niiden rikkomisesta tai pätemättömyydestä johtuvat riidat ja vaatimukset ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

15.3     Mikäli jonkun näiden Yleisten Myyntiehtojen sisältämän ehdon todetaan olevan lainvastainen, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton sovellettavan lain mukaan, sellainen ehto tulee katsoa poistetuksi Yleisistä Myyntiehdoista, sikäli kuin se on erotettavissa muista ehdoista, eikä tämä vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen millään tavalla.

 

Ota yhteyttä Ota yhteyttä